ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
260 ถนนท่าเสด็จ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
admin@saiburi.ac.th
โทรศัพท์: (073)-411317
โทรสาร: (073)-411317