ค้นหา (*)   แสดงข้อมูลทั้งหมด
  ทั้งหมด  ทั้งหมดทุกคำ  บางส่วนของคำ

ลำดับ
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
วันที่
จาก
การปฏิบัติ
ผู้รับเรื่องดำเนินการ
สถานะ
1
ศธ 5201.2.1003/19ขอเลื่อนการจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์14/04/2553มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีงานบริหารกิจการอ.ซูพียะห์ มาลายาเสร็จสิ้น
2
ศธ 0211.11/0411โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน13/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารบุคคลเสร็จสิ้น
3
ศธ 0211.11.10/ว 0183โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิชาสามัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้13/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารวิชาการอ.ฮัมดีน กะสูเมาะเสร็จสิ้น
4
ศธ 0210.11/ว 288การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเลือกอิสลามศึกษา12/04/2553สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้งานบริหารวิชาการอ.สุวิทย์ บูรณศิลป์เสร็จสิ้น
5
บมร.2157/2553จัดส่งรายงานแจ้งยอดเงินฝากสะสมของครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 255212/04/2553ธนาคารกรุงไทยงานบริหารอ.ฮาปือเสาะ มูเซะเสร็จสิ้น
6
ปน.0016.3/118ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน12/04/2553จังหวัดปัตตานีงานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
7
ปน. 0016.3/119ขอส่งข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 255312/04/2553จังหวัดปัตตานีงานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
8
ศธ 0211.11.10/ว 0175การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา11/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารวิชาการอ.หมัดอาหลี จิสวัสดิ์เสร็จสิ้น
9
ศธ 0211.11.10/ว 0176โครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้11/04/2553สำนักงานการศึกษาเอชนอำเภอสายบุรีงานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
10
พิเศษ/2553เชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรจินตคณิตประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255310/04/2553สถาบันจินตคณิตล้านนางานบริหารวิชาการ/อนุบาลอ.ไซหม๊ะ เปาะสาเสร็จสิ้น
11
ศธ 04219.005/082ขอความอนุเคราะห์ประสานงานทุนของนักเรียน08/04/2553โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำงานบริหารวิชาการอ.อามีเนาะ เจะนะเสร็จสิ้น
12
ศธ 0211.11/0325ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษา08/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารวิชาการเสร็จสิ้น
13
ศธ 04219/1189ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่06/04/2553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3งานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
14
กห 0221/1541ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ05/04/2553สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมงานบริหารกิจการนักเรียนเสร็จสิ้น
15
ศธ 0211.11.10/ว 0168การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (แบบ ศปป.1)04/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารกิจการนักเรียนอ.ยา เจะสนิเสร็จสิ้น
16
ปช 0006/ว 0006ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด"04/04/2553สำนักงาน ป.ป.ช.งานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
17
ศธ 0211.11.10/ว 0171ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลครูไม่ตรงวุฒิ04/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารบุคคลอ.อารีณา เจะหะเสร็จสิ้น
18
ศธ 0211.11.10/ว 0164การแถลงนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้04/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารบุคคลอ.สมาแอ ปูเต๊ะ อ.สมาแอ กูโนเสร็จสิ้น
19
ศธ 0211.11.10/ว 0156การจัดศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1201/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารทั่วไปเสร็จสิ้น
20
ศธ 0211.11.10/ว 0155โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิชาสามัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้01/04/2553สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรีงานบริหารวิชาการอ.ฮัมดีน กะสูเมาะเสร็จสิ้น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57