รายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุญาตใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Saburi WiFi)
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ชื่อผู้ใช้ วันที่สมัคร ประเภทผู้ใช้ ยืนยันผู้ใช้
11949800055151ฮัมดีน กะสูเมาะhamdeen.k18/08/2554บุคลากรอนุญาต
25940700018126อับดุลรอฮีม ซาและabdullrohim.s18/8/2554บุคลากรอนุญาต
35940700016212รอมือลี กาเจromlee.k18/8/2554บุคลากรอนุญาต
43950100585074วราภรณ์ เยงทูลwaraporn.y18/8/2554บุคลากรอนุญาต
52941100007472ซูไฮมิง กาเซงsuhaiming.k18/8/2554บุคลากรอนุญาต
61941100005951อูมมูไอมาน มะกะummuaiman.m18/8/2554บุคลากรอนุญาต
73940700075913มาหะมะอาสูแห เจะแมmahama-asuhae.j18/8/2554บุคลากรอนุญาต
83940700062757ตอพา สาเมาะtopa.s18/8/2554บุคลากรอนุญาต
95940700020392สูไรยา สือนิsuriya.s18/8/2554บุคลากรอนุญาต
105960500026303รอซีละห์ เจ๊ะปูเต๊ะroseelah.c18/8/2554บุคลากรอนุญาต
111960500027471สารีพะ มะเร้ะsareepah.m18/8/2554บุคลากรอนุญาต
123940700267600อับดุลเลาะ ตาเยะabdunloh.t18/8/2554บุคลากรอนุญาต
133940700085391อารีนา เจะหะareena.j18/8/2554บุคลากรอนุญาต
143950600238438อับดุลรอแม สาเม๊าะabdulromae.s18/8/2554บุคลากรอนุญาต
153941100022330มะยาโกะ เจะเด็งmayakoh.j18/8/2554บุคลากรอนุญาต
163960400225421รอมะลี เจ๊ะและrormali.j18/8/2554บุคลากรอนุญาต
173949800066931อัสมิน โตะหะมะasmin.t18/8/2554บุคลากรอนุญาต
183960300186912นูรีฮัน สะมะจิnurihan.s18/8/2554บุคลากรอนุญาต
193960300172318นารีมาน อาลีnariman.a18/8/2554บุคลากรอนุญาต
203940400158961สูไฮลา กาเจSuhaila.k18/8/2554บุคลากรอนุญาต
213950600503565อับดูลรอแม อาบูวะabdunromae.a18/8/2554บุคลากรอนุญาต
221940700023852อาร์ซู บุงวังarzu.b20/8/2554บุคลากรอนุญาต
231949800008012ซูรายดา สาแมSuraida.s21/8/2554บุคลากรอนุญาต
243950500226144ซอฟียะฮ์ แวหลงSophiyah.w21/8/2554บุคลากรอนุญาต
253940800060624รอฮานา กะสูRahana.k21/8/2554บุคลากรอนุญาต
261940899000100ฮัสสัน ฮาแวhassan.h22/8/2554บุคลากรอนุญาต
271949800008802ฮานีฟ เวาะบูhanif.w22/8/2554บุคลากรอนุญาต
281940400039125รอฮานิง ปูเตะrohaning.p24/8/2554บุคลากรอนุญาต
293950600229307ซูพียะห์ มาลายาSufiah.m25/8/2554บุคลากรอนุญาต
303940500292911ซัลวา สามะSulwa.s25/8/2554บุคลากรอนุญาต
313960300131549รออีซะห์ สำยาroesah.s25/8/2554บุคลากรอนุญาต
321949800012249อาวาตีฟ มะสะAwatif.M25/8/2554บุคลากรอนุญาต
333941100100519ซาห์ดัน อาแวzahdane.a25/8/2554บุคลากรอนุญาต
343949800041067กาซฟี เวาะโอะkasfee.w25/8/2554บุคลากรอนุญาต
353940800078051มาหะมะคอเล แมmahamakole.m25/8/2554บุคลากรอนุญาต
363940900180842ซูไฮณี สาเล๊ะsuhainee.s12/9/2554บุคลากรอนุญาต
371960300010770สาวียะห์ วาฮะsawiyah.w12/9/2554บุคลากรอนุญาต
381960500083355ซาร๊ฮา เจ๊ะแนZareeha.C12/9/2554บุคลากรอนุญาต
393941100038902อะหะมะ มาแจAhama.M12/9/2554บุคลากรอนุญาต
405940400001121อะหมัด สาเล๊ะamat.s13/9/2554บุคลากรอนุญาต
413941100047626นางนูรฮาญาตี กูนิNurhayatee.k13/9/2554บุคลากรอนุญาต
421940700035362ซูซัน โต๊ะเทพSusan.T13/9/2554บุคลากรอนุญาต
431970400006460อนัสรันทร์ กลาพอanasrans.k13/9/2554บุคลากรอนุญาต
443941100022321มารีนี ซาmareenee.s13/9/2554บุคลากรอนุญาต
453940700193321ยัสมานี เจ๊ะนุ๊yasmanee.c13/9/2554บุคลากรอนุญาต
461940700050680นุรฮูดา วาแมnurhuda13/9/2554บุคลากรอนุญาต
475941100016760ซอบารียะห์ อินทรทองsawbariyah.i13/9/2554บุคลากรอนุญาต
485940700025971ยาวารี เจะอาแวyawaree.j14/9/2554บุคลากรอนุญาต
492940700008827พาตีเมาะ ซะยาpateemoh.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
501940900007214อับดุลเลาะ กูนิงAbdulloh.K14/9/2554บุคลากรอนุญาต
513941100033978ดูยูมียาววาโละ โปะมะdoyomiyawawaloh.p14/9/2554บุคลากรอนุญาต
523949900155200อ่าหามะนูร อุมาAhamanur.U14/9/2554บุคลากรอนุญาต
533949800050988เจ๊ะอาแซ โนะche-arsae.n14/9/2554บุคลากรอนุญาต
543940400209167มะรอซดี กาเดร์makrosdee.k14/9/2554บุคลากรอนุญาต
551960400014939นูรอาซียะห์ แซมิงNur_asiah.S14/9/2554บุคลากรอนุญาต
561950600037614นาอีหมะ หาสีแมNaemah.h14/9/2554บุคลากรอนุญาต
573949800087393อิสมะแอ สาและismail.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
583960300111670รอซาลี สามะrosale.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
593100300461147สุวิทย์ บูรณะศิลป์suvit.b14/9/2554บุคลากรอนุญาต
603940700191174นอมารีย๊ะ มะอิงnomariyah.m14/9/2554บุคลากรอนุญาต
615941100017243มูรนี กือนิMurnee.k14/9/2554บุคลากรอนุญาต
623940800077462มะอาดิน เปาะเซงMaadin.p14/9/2554บุคลากรอนุญาต
633940400285921อารีนา มะละซูAreena.M 14/9/2554บุคลากรอนุญาต
643950100229464ลาตีฟะห์ ลาเตะLatifah.l14/9/2554บุคลากรอนุญาต
653940700029342อาลียะห์ สาเหาะaleeyah.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
663960300138471มารือยานี มาหามะmareyanee.m14/9/2554บุคลากรอนุญาต
673949800080771โรสมี แตเปาะrosmee.t14/9/2554บุคลากรอนุญาต
683949800040800บัดรี หะมะBadree.H14/9/2554บุคลากรอนุญาต
693940700317194มะยูโซะ มูบิงmayusoh.m14/9/2554บุคลากรอนุญาต
701940400004968เจะอูเซ็ง อาแวjeauseng.a14/9/2554บุคลากรอนุญาต
711950600060411มัสตูรา มะสีละmastura.m14/9/2554บุคลากรอนุญาต
721960600043649สุนีย์ เจ๊ะเม๊าะsunee.j14/9/2554บุคลากรอนุญาต
731940700001719อายือมะ หะมะayemah.h14/9/2554บุคลากรอนุญาต
741949800055584อุสมาน นิเฮงusman.n14/9/2554บุคลากรอนุญาต
751949800051686นรูมา มะโระnaruma.m14/9/2554บุคลากรอนุญาต
761940300100094นูรียะห์ สุหลงnureeyah.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
771940800001273ซอบารียะห์ ซูเด็งsobariyah.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
785949800016107ฮีดายะห์ อาดัมHidayah.A14/9/2554บุคลากรอนุญาต
793940910100156มาหามะนอรี แซซอmahamanoree.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
803950600251299กัสตูรี สะมะkasturi.s14/9/2554บุคลากรอนุญาต
812950100003956สไฮลา กากะsahaila.k14/9/2554บุคลากรอนุญาต
823949800011583อับดุลลอฮ มาลายาAbdulloh.m15/9/2554บุคลากรอนุญาต
833940700213399นายมัสซูกี ดะกาMatsookee.D15/9/2554บุคลากรอนุญาต
843940800062856มารีนา โซะสกาแวmareena.s16/9/2554บุคลากรอนุญาต
851960300005482นารีมาลย์ มูเล็งnareeman.m16/9/2554บุคลากรอนุญาต
862941100006719อารุนี กือนิArunee.k16/9/2554บุคลากรอนุญาต
873940700098140พายีย๊ะ มะแซpayiyah.m16/9/2554บุคลากรอนุญาต
881960300016085ยานีฟาห์ บาซอyaneefar16/9/2554บุคลากรอนุญาต
893930500875789ปราณี มลายาpranee.m17/9/2554บุคลากรอนุญาต
903940700324727มุสตาฟีดี นิตีมุงMustafidi.N17/9/2554บุคลากรอนุญาต
911941100002375sai-al salaehsai-al.s17/9/2554บุคลากรอนุญาต
923941100097909อับดุลรอเสะ ดากอฮาAbdulroseh.D17/9/2554บุคลากรอนุญาต
935960300017866ไอมัน บูแวaiman.b17/9/2554บุคลากรอนุญาต
943960400163191สุกรี มะดอเลาะsukree.m18/9/2554บุคลากรอนุญาต
953940900296841นูรไอย์ณี เพชรเบ็ญวาฮับnurainee.p18/9/2554บุคลากรอนุญาต
961960300015861อาซูวัน ดอเลาะAsuwan.D18/9/2554บุคลากรอนุญาต
971960500083827นางสาวบุสมะห์ อีซอBusmah.I18/9/2554บุคลากรอนุญาต
983950600238446อับดุลรอฮิม สาเม๊าะabdulrohim.s18/9/2554บุคลากรอนุญาต
991941100006907ซูไฮลา อาแวบือซาsuhaila.a19/9/2554บุคลากรอนุญาต
1001960500092656ไซนัพ ยูโซ๊ะsainap.y20/9/2554บุคลากรอนุญาต
1011960100059465นูรีซัน นิมะnooreesan.n20/9/2554บุคลากรอนุญาต
1021941000099377ต่วนอานีตา ลองสือรีtuan-anita.l20/9/2554บุคลากรอนุญาต
1033960300111696ตอฮีเราะห์ สามะtoheeroh.s20/9/2554บุคลากรอนุญาต
1043960700048941นายอิบบราฮิม ยีมะยีAbbrahim.Y21/9/2554บุคลากรอนุญาต
1053940700299757นส.นูรีดา กามาnurida.k22/9/2554บุคลากรอนุญาต
1061960800038291นาซือริน แวมูซาNasuerin.W25/9/2554บุคลากรอนุญาต
1071940700004041มารูวรรณ อาแวmaroowan.a25/9/2554บุคลากรอนุญาต
1083940700151709นูรีดา บิลสะมาแอnureeda.b26/9/2554บุคลากรอนุญาต
1093941100083819อัสบดินทร์ อาแวasbdint.a27/9/2554บุคลากรอนุญาต
1103960300148891สุรียา กะโดsuriya.k28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1113940700135207อิบสะมาแอ รูอิibsamaae.r28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1123940400190938อาหะมะ ลาเตะahmad.l28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1133949800066949รอมซึ โตะหะมะromsee.t28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1143960300289495อีซูดิง สะรีบูi-suding.s28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1153960300047947มัสลำ บูละmaslam.b28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1161960300039913นูรกัซมา กะแนNurakatsama.k28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1173940700029458อาซีซะห์ สาเหาะaseesah.s28/9/2554บุคลากรอนุญาต
1183940600006065ฟาซีหย๊ะ ยูโซะfaseeyah.y29/9/2554บุคลากรอนุญาต
1193941100050643ต่วนอาซีซา มูดาTuanarsisa.m29/9/2554บุคลากรอนุญาต
1201960100053653มารอดีกะห์ บินสาและmaradeekah.b29/9/2554บุคลากรอนุญาต
1211960300040555ซารีย๊ะ มะดาโอะsareeyah.m29/9/2554บุคลากรอนุญาต
1221960300034873รุไซนี มะหะยอRusainee.M29/9/2554บุคลากรอนุญาต
1231960800040082ฟาดีลา มะยะโก๊ะfadeela.m2/10/2554บุคลากรอนุญาต
1243940400210432ดอแม็ง ยือฆาdormaeng.y2/10/2554บุคลากรอนุญาต
1251941100006842ยามีลาห์ ซามะแลyameela.s3/10/2554บุคลากรอนุญาต
1263960400058258นารีม๊ะ เจ๊ะขุนnareemah.j3/10/2554บุคลากรอนุญาต
1273940700217173มูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตงmuhamatsainul-abiding.l3/10/2554บุคลากรอนุญาต
1283940700135789นายดาโอะ ตาเฮDaok.T4/10/2554บุคลากรอนุญาต
1293949800030251ซัลมา นิต๊ะsalma.n4/10/2554บุคลากรอนุญาต
1302950600009775นูรีซัน วาลาตายูnureesan.w4/10/2554บุคลากรอนุญาต
1311940900032367นุรีซะห์ เพชรเบ็ญวาฮับnureesah.p4/10/2554บุคลากรอนุญาต
1323960600359090สุไรยา สะแปอิงsuraiya.s4/10/2554บุคลากรอนุญาต
1331940700063366นูรไอมาน มะลีnuriman.m5/10/2554บุคลากรอนุญาต
1343941100038473ซูรไฮลา ประสารการsuhaila.p6/10/2554บุคลากรอนุญาต
1351969900072201ฟาดีรา เเวยะโกะfadira.w9/10/2554บุคลากรอนุญาต
1363949800070164มะอารวี สะมาแอma-arawi.s9/10/2554บุคลากรอนุญาต
1373949800018235ซารีฟะ กาหลงsarifah.k11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1383960100142270นางสาวนิอัสรีณา หะยีอาลีNi-asrina.H11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1391960300039522NurrameeNurramee11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1401941100002634ใฮมี มะมิงhaimee.m11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1413940900096795อาแอเสาะ วาจิar-aesoh. w 11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1421949800056963มาซีลา แวสมีแลmasila.w11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1432960300013114อัลฟียะห์ นิเล็งfeeyah.n11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1443940700189315นภาภรณ์ สวามิภักดิ์napaporn.s11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1453960300246729โรสนะห์ หะแวกะจิrosnah.h11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1463960400237667ซัยนูุน อุเซ็งบาราแฮSainoon.u11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1473960300140084นอร์รีหย๊ะ รีกาซอnoriyah.r11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1481950600024768นูรีซัน มะสีละNurisun.m11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1493949800011761ซารอ มาลายาsara.m11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1501960300013035นางสุไรนีย์ สนิsurainee.s11/10/2554บุคลากรอนุญาต
1513940700137994รอดีย๊ะ นิเส็นradiyah.n12/10/2554บุคลากรอนุญาต
1522960300004565อัสมะห์ สามะasmah.s12/10/2554บุคลากรอนุญาต
1531960300016981อัซมดี สุหลงAsmadee.S12/10/2554บุคลากรอนุญาต
1541940700034625สุริยา อามะSuriya.A12/10/2554บุคลากรอนุญาต
1553941100051640ต่วนฮาซามี เจะแมtuanhasamee.j13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1561940900015764ตัสมัส เจ๊ะบาซอTusmus.c13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1571941100031227อาอีดะ เจะเลาะa-edah.j13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1583949800061718ยูใบด๊ะ เย็งyubaidah.y13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1593949800096899พารีด๊ะ หลงparidah.l13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1603949800029008อาตีก๊ะหะยีดือเระAtikah.h13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1612941100012131ซารีฟะห์ กากะsaripah .k13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1623960500300085หมีะสูร๊ กูโนmasuri.k13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1632961200013903กีนะ กากะkeena.k13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1641960300037406รอฮานี โตีะเม๊าะrohanee.t13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1653960300231926รอบีอะห์ บือราเฮงrobiah.b13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1663940400012070เจะสัลมา เจ๊ะอาแวjehsalma.j13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1671960400037271พาซีย๊ะ ยามากูpaseeyah.y13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1683960700021279นาอีหมะ ลาสะมะแมnaemah.l13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1693940900177647สามีล๊ะเจ๊ะแตSAMILAH.J13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1701960300034024ดาวีย๊ะ เซ็งสะลงdaviyah s.13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1713940700240019มยุรี เจีะแมเรีาะmayuri.j13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1723960300077307สีตีมือแย หะมะsitimueyae.h13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1733940800006063ฆอมซะห์komsah.h13/10/2554บุคลากรอนุญาต
1743960300030360ยามีล๊ะ มะตอเหYameelah.M15/10/2554บุคลากรอนุญาต
1751940400006294ไซนูน เจะเหาะsainoon.j16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1765960100027710รอปีอ๊ะห์ เซ็งropee-ah.s16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1773940400206656นูรฮายาตี ยูโซ๊ะnurhayatee.y16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1781941100001450ฮาสีพะห์ โตะดาhasipah.t16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1793950600293943พาตีเมาะ มะเด็งphatimoh.m16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1801940300110685สุลัยนีย์ หะยียุนุsulainee.h16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1811960300047983เกาซาร์ต แลสะkaosat.l16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1825940701034087มาฮา ดาหายีmaha.d16/10/2554บุคลากรอนุญาต
1831960400045737สุมัยยา ซาsumaiya.s17/10/2554บุคลากรอนุญาต
1845960300025621ซูเฮร เมซาzuhir.m20/10/2554บุคลากรอนุญาต
1851960400079003ซูเฟียน ดารอนิงst196040007900320/10/2554บุคลากรอนุญาต
1861950600144577อัสมะ หะยีเจ๊ะมุst195060014457721/10/2554บุคลากรอนุญาต
1871950600075737นูรีซัน สะมะNureesan.S21/10/2554บุคลากรอนุญาต
1881900500011125สุไรดา หมานสนิทsuraida.m25/10/2554บุคลากรอนุญาต
1895940600021630สาอีดะห์ ลาเตะsaedah.l26/10/2554บุคลากรอนุญาต
1902941100007898อาแว กากะawea.k29/10/2554บุคลากรอนุญาต
1913940700173869อาแซ ยูโซะarsae.y31/10/2554บุคลากรอนุญาต
1923940700246505มาโซ ลีmaso.l31/10/2554บุคลากรอนุญาต
1933940900397647Abdulloh ArwaeAbdulloh.A31/10/2554บุคลากรอนุญาต
1941941900361962อิรฟัน อาแวst194190036196231/10/2554บุคลากรอนุญาต
1952961300007638ฟักรูดิน เจะแหst296130000763831/10/2554บุคลากรอนุญาต
1961969900321120นิอัสรี นิเซ็งst196990032112031/10/2554บุคลากรอนุญาต
1972941100006760ฟาตีมัตร์ สือแมfatimat.s2/11/2554บุคลากรอนุญาต
1981940700052348อารีสา ดอเลาะareesa.d2/11/2554บุคลากรอนุญาต
1993940700035181รอฮีหย๊ะ ยูโซ๊ะrohiyah.y2/11/2554บุคลากรอนุญาต
2003940700021813อับดุลตอเละ อาลีเยาะabdultolib.a14/11/2554บุคลากรอนุญาต
2013949800053669ชารีฟ สะแลแมchariff.s20/11/2554บุคลากรอนุญาต
2023940400330314มาเรีย ดอมะmaria.d29/11/2554บุคลากรอนุญาต
2031969900022254ซาลีฮะ สาเมาะsaleehah.s6/12/2554บุคลากรอนุญาต
2041940700090622ไซนะ เจะบือราเฮงST194070009062220/12/2554บุคลากรอนุญาต
2051960300083611ดารุณี หะยีสะแตร์ST196030008361120/12/2554บุคลากรอนุญาต
2063960100398991อิบรอเฮ็ม บินมามะ ibrohem.b27/12/2554บุคลากรอนุญาต
2073940700277478มาสีเตาะ ดือราแมmaseetoh.d28/12/2554บุคลากรอนุญาต
2083960300088058ภูซีหย๊ะ หะยีวันนิกpusiyah.h3/1/2555บุคลากรอนุญาต
2091960300096976อับดุลเลาะห์ ฮาแวst196030009697625/1/2555บุคลากรอนุญาต
2103941000524384kamayeesah satakamayesah.s29/1/2555บุคลากรอนุญาต
2111969900073444อัยนารื อาแดaina.a7/2/2555บุคลากรอนุญาต
2121960600143821รอกีเย๊าะ สาแมST196060014382118/2/2555บุคลากรอนุญาต
2133960400274821นูรีดา ดือเระnurida.d11/3/2555บุคลากรอนุญาต
2143949800066884ซาวียะ โต๊ะตาตูzawiah.t11/3/2555บุคลากรอนุญาต
2151960400039753รอฮานา มะสาและRohana.M12/3/2555บุคลากรอนุญาต
2161960600055825นูรอาดีละห์ มะยีAdeelah.m15/3/2555บุคลากรอนุญาต
2173949800050989เจ๊ะอาแซ โนะche-arsae.n17/3/2555บุคลากรอนุญาต
2182910500010275ฝาตีม๊ะ มาลัยสนั่นfateemah.m3/5/2555บุคลากรอนุญาต
2195941100002980นิฮานานี วาบาnihananee.w3/5/2555บุคลากรอนุญาต
2201969900092783ดานีย๊ะ เด็งdaniya.d7/5/2555บุคลากรอนุญาต
2211949800064419บัสนี ติพองbasnee.t7/5/2555บุคลากรอนุญาต
2223940700166439คอลีเยาะ ยูโซะkoleeyoh.y7/5/2555บุคลากรอนุญาต
2233940800062139อัสมัน เจ๊ะเซ็งasman.c13/5/2555บุคลากรอนุญาต
2241940700056891มาซีเตาะ มะดงmaseetoh.m14/5/2555บุคลากรอนุญาต
2251960400046571ฮาสือนิง หะดิงHasuening.H19/5/2555บุคลากรอนุญาต
2263960600186195รัชนี เต๋เอียดหยอratchanee.t21/5/2555บุคลากรอนุญาต
2272940600012270ซามีเราะ มะมิงsameeroh.m21/5/2555บุคลากรอนุญาต
2281940900117737ฟาดีละ เจะมะ Fadeelah.C27/5/2555บุคลากรอนุญาต
2293940800075303รอบีอะห์ ตวนปูเตะrobee-ah.t5/6/2555บุคลากรอนุญาต
2301960300013281ซามีลี หะยีปีเย๊าะSamilee.H6/6/2555บุคลากรอนุญาต
2311949900342585นิฮาฟิซ สาและst194990034258518/6/2555บุคลากรอนุญาต
2323949800048541ซาแลฮา เจะเตะsaleaha.j20/6/2555บุคลากรอนุญาต
2331960300116721ฟิรดาว อีบอst196030011672124/6/2555บุคลากรอนุญาต
2342940701019652ไลลา สูหลงst294070101965224/6/2555บุคลากรอนุญาต
2355941099004546ซูไบด๊ะ ยะดารอsubaidah.y10/7/2555บุคลากรอนุญาต
2363941100038872ดานียา มาแจdaniya.m15/7/2555บุคลากรอนุญาต
2373960400230816อุสมาน วายะusman.w23/7/2555บุคลากรอนุญาต
2381949800127593นูรอัยนีย์ เจะนิSt194980012759329/7/2555บุคลากรอนุญาต
2391961100012800นายซัมรี เจ๊ะปอzamrie.c2/8/2555บุคลากรอนุญาต
2403940500186177นส.มาซีเต๊าะ บาราเฮงmasitoh.b15/10/2555บุคลากรอนุญาต
2411940700010254ฮูวัยนา มาลายาhuwaina.m8/11/2555บุคลากรอนุญาต
2422960400007922ราฮานี แวยะrahanee.w8/11/2555บุคลากรอนุญาต
2431950600097862ริซมา สาเม๊าะrisma.s19/11/2555บุคลากรอนุญาต
2441949800069909ตูแวฮายาตี ดาจูดาhayatee.D19/5/2556บุคลากรอนุญาต
2451940400061104สีตีฮาวอ ปูเตะseeteehawor.D19/5/2556บุคลากรอนุญาต
2461940500073121คอปือเสาะ วามะkopuesoh.w20/5/2556บุคลากรอนุญาต
2471940800025377อามัล นาแวบือเจาะamal.n24/5/2556บุคลากรอนุญาต
2481960300063741รีดา โต๊ะเจ๊ะreeda.t24/5/2556บุคลากรอนุญาต
2491940700044221ซูไฮลา ฮะsuhaila.h28/5/2556บุคลากรอนุญาต
2501940500061653นูรีย๊ะ บูเก๊ะเจ๊ะลีNureeyah.B6/6/2556บุคลากรอนุญาต
2515940700024029นาดียา อาแวืnadeeya.a20/6/2556บุคลากรอนุญาต
2521959900285000โซเฟีย อีแตsofia.e20/6/2556บุคลากรอนุญาต
2533941100075271หัสมินทร์hasmin30/6/2556บุคลากรอนุญาต
2542960300016881ฟาฎีล๊ะ มะสีสะFadeelah.m22/8/2556บุคลากรอนุญาต
2555940700020902อัฟนาน สาเมาะAfnan.s22/8/2556บุคลากรอนุญาต
2561960300044518อัสมะ บูแวasmah.b8/9/2556บุคลากรอนุญาต
2571950500087709อิรฮำ ดือราฮิงirham.d8/9/2556บุคลากรอนุญาต
2581949800068988กรรณิการ์รือสะ29/10/2556บุคลากรอนุญาต
2591949800068989กรรณิการ์ รือสะkannika.r29/10/2556บุคลากรอนุญาต
2601950600118673สุณี สิมาsunee.s13/5/2557บุคลากรอนุญาต
2611940900156864รอฮานี ลาเตะrohanee.l13/5/2557บุคลากรอนุญาต