แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ประจำปีการศึกษา 2567


**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำส่ง


ข้อมูลนักเรียน
ที่อยู่ปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษาชั้นสามัญ
สำเร็จการศึกษาชั้นศาสนา
ข้อมูลบิดา-มารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ข้อมูลการสมัครเรียน
ข้อมูลประเภทนักเรียน
ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หลักฐานประกอบการสมัคร
กรุณาแสกนเอกสารแล้วคลิกเลือกอัปโหลดไฟล์หลักฐานการสมัคร
รูปแบบไฟล์เป็นรูปภาพ หรือไฟล์ PDF (นามสกุล .pdf) และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 30mb


กรุณาย้อนกลับไปตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้แน่ใจว่าถูกต้องแล้วก่อนส่งใบสมัคร